20 Şubat 2017 Pazartesi

TeknoSA Türkiye ekonomisinin bir aynası mı?-Yılmaz Parlar


New Page 1


EKONOMİ PROFİL 


 
TeknoSA Türkiye ekonomisinin bir aynası mı?

2016’da fitleşdiğini, 2017’de yenilenme için yatırım yapacağını söyleyen Teknosa, Türkiye ekonomisini mi yansıtıyor? TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın  “2016 yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kar ederek yılı pozitif tamamladık.” Demesine rağmen ancak Teknnosa’nın cari dönem 31 Aralık 2016 Net dönem zararı 160,613 milyon Tl.

Sabancı Holding’in elektronik perakende sektöründeki markası TeknoSA adına TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017 hedeflerini bir kaç gün önce basın toplantısı ile 2016 yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kar ile kapatdıklarını açıklamıştı. Oysaki TeknoSA sunduğu 01.01.2016 – 31.12.2016 Faaliyet Raporunda, Cari Dönem 31 Aralık 2016 Net dönem zararı 160,613 milyon Tl.

Bülent Gürcan, “2016 yılının son çeyreğinde 10 milyon TL kar ederek yılı pozitif tamamladık. 2017’ye müşterilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit bir şekilde girdik. Şimdi tüm kanallarımızda daha mükemmel bir deneyim için yenilenme atağına başlıyoruz. Yatırımlarımızın odağında mağazalarımız ve online platformlarımızda hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetler olacak.”  Demişti. Fakat Mehmet Nane yönetimindeki karlı görmeye alıştığımız perakende mağazası TeknosSA Türkiye ekonomisinin bir aynası mı?

Teknosa’nın sunduğu faliyet raporuna göz atalım.

 01.01.2016 – 31.12.2016 FAALİYET RAPORU

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler: Şirket Unvanı/Adı Soyadı Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 66.310.509,61 60,28 Dilek Sabancı 5.734.598,69 5,21 Sevil Sabancı 5.734.598,68 5,21 Diğer 32.220.293,02 29,29 . Toplam 110.000.000,00 100,00 Personel Yapısı 2015 2016 . TeknoSA İdari Personel 482 367 TeknoSA Mağaza Personeli 3.052 2.321 KlikSA 85 0 . Toplam 3.619 2.688


2.5 Kâr Payı Hakkı

TeknoSA’nın 24 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, verilen önergenin oylanması neticesinde, Şirket’in 2015 hesap dönemine ait SPK’nın Seri:II No:14.1 sayılı tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan “94.573.000,00TL” “Dönem Zararı” ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan “12.846.342,10TL” “Dönem Zararı”nın geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları 2016 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 579,697 855,808 Nakit ve nakit benzerleri 5 156,094 305,285 Ticari alacaklar 6 56,449 51,203 İlişkili taraflardan ticari alacaklar 4 1,701 2,008 İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 54,748 49,195 Stoklar 8 352,687 480,611 Peşin ödenmiş giderler 9 11,077 15,677 Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 2 3 - 460 Türev araçlar 2 6 - 360 Diğer dönen varlıklar 1 6 3,390 2,212 Duran Varlıklar 188,721 175,467 Diğer alacaklar 7 556 671 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1 0 10,196 10,557 Maddi duran varlıklar 1 1 98,744 98,760 Maddi olmayan duran varlıklar 1 2 22,287 21,857 Peşin ödenmiş giderler 9 577 149 Ertelenmiş vergi varlığı 2 3 56,361 24,570 Diğer duran varlıklar 1 6 - 18,903 TOPLAM VARLIKLAR 768,418 1,031,275 43 Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları 2016 2015 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler 825,742 950,447 Ticari borçlar 6 712,323 870,728 İlişkili taraflara ticari borçlar 4 4,201 4,332 İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 708,122 866,396 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 1 3 13,462 8,896 Diğer borçlar 7 1,198 1,014 İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 1,198 1,014 Ertelenmiş gelirler 9 23,135 25,286 Kısa vadeli karşılıklar 48,411 20,018 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 1 3 7,545 17,630 Diğer kısa vadeli karşılıklar 1 4 40,866 2,388 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1 6 27,213 24,505 Uzun vadeli yükümlülükler 4,591 4,306 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 1 3 4,591 4,306 ÖZKAYNAKLAR (61,915) 76,522 Ödenmiş sermaye 1 7 110,000 110,000 Sermaye düzeltme farkları 1 7 6,628 6,628 Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 1 7 8,704 8,704 Diğer yedekler 3 3 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler - 288 Riskten korunma kazançları - 288 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 20,130 (1,984) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları (1,778) (1,984) Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları 21,908 - Geçmiş yıllar (zararları) / karları (46,767) 47,456

Cari Dönem 31 Aralık 2016   Net dönem zararı  (160,613)

Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015  (94,573)

TOPLAM KAYNAKLAR 768,418 1,031,275

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot Referansları 1 Ocak – 31 Aralık 2016 1 Ocak – 31 Aralık 2015 Hasılat 1 8 3,074,087 3,205,187 Satışların maliyeti (-) 1 8 (2,573,138) (2,615,853) BRÜT KAR 500,949 589,334 Pazarlama giderleri (-) 1 9 (457,092) (499,746) Genel yönetim giderleri (-) 1 9 (48,212) (57,266) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2 0 20,068 19,452 Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 2 0 (143,056) (97,178) ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) (127,343) (45,404) Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2 1 1,072 3,879 FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) (126,271) (41,525) Finansman giderleri (-) 2 2 (66,649) (61,239) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (192,920) (102,764) Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri) 32,307 8,191 - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 2 3 32,307 8,191 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (160,613) (94,573) DÖNEM KARI / (ZARARI) (160,613) (94,573) Dönem karının / (zararının) dağılımı Kontrol gücü olmayan paylar - - Ana ortaklık payları (160,613) (94,573) DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 22,114 (1,513) Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları 258 (1,892) Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları 23,061 - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler (1,205) 379 Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri (1,205) 379 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar (288) 288 Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları) (360) 360 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler 72 (72) Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri 72 (72) TOPLAM KAPSAMLI GİDER (138,787) (95,798) Pay başına (kayıp) / kazanç 2 4 (0.015) (0.009

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder